STM60

Author: YANG

MCU:STM32F103C8T6

对非AVR系列的MCU的初次尝试,此PCB以性价比为主,目前仅支持有线模式。

/* Column pin configuration

* col: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

* pin: B15 A2 B0 B1 B10 B11 B12 B13 B14 B9 B8 B3 B4 B5 A15

*/

/* Row pin configuration

* row: 0 1 2 3 4

* pin: A3 A4 A5 A6 A7

*/

Caps LED: PC13

Backlight: PA8

PCB支持多种配列,在这方面与YD60BLE一致。

另外还有衍生的版本,Ver.B是全1u的版本,装在GH60外壳上螺丝位置只有三个可以对应,其他的需要自己加螺丝柱或者不装。

results matching ""

    No results matching ""